Tài liệu PHP Bài 4: Biểu thực điều kiện và vòng lặp trong PHP

 

 

 

CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN & VÒNG LẶP TRONG PHP

I.CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN TRONG PHP

1. Biểu thức IF

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động

Cú pháp:

if(Điều kiện){

Thực thi hành động;

}

Ví dụ:

hoc-php-bieu-thuc-dieu-kien

 

2. Biểu thức IF…ELSE

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại nếu không thì sẽ thực thi một hành động khác

Cú pháp:

if(Điều kiện){

Thực thi hành động 1;

}

else{

Thực thi hành động 2;

}

 

ví dụ

hoc-php-tai-lieu-php

 

3 – Biểu thức ELSEIF

Là một dạng của biểu thức IF…ELSE nhiều nhánh, dùng để kiểm tra nhiều sự kiện liên tiếp (Sử lý nhiều IF…ELSE)

Cú pháp:

if(Điều kiện 1){

Thực thi hành động 1;

}

elseif(Điều kiện 2){

Thực thi hành động 2;

}

elseif(Điều kiện 3){

Thực thi hành động 3;

}

else{

Thực thi hành động n;

}

 

ví dụ

 hoc-php-tai-ha-noi

4. Biểu thức SWITCH…CASE

Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán IF…ELSE (Tương tự như biểu thức ELSEIF)

Cú pháp:

switch(Biến){

case Giá trị 1: Hành động;

break;

 

case Giá trị 2: Hành động;

break;

case Giá trị n: Hành động;

break;

 

default: Hành động;

}

ví dụ

hoc-php-o-dau-tai-ha-noi

 

II. MỘT SỐ VÒNG LẶP TRONG PHP

1 – Vòng lặp WHILE

Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

Cú pháp:

while(Điều kiện){

Thực thi hành động;

}

 

ví dụ

bieu-thuc-dieu-kien

 

2. Vòng lặp DO…WHILE

Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện

Cú pháp:

do{

Thực thi hành động;

}

while(Điều kiện)

ví dụ:

bieu-thuc-vong-lap-do-while

 

3.Vòng lặp FOR

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu

Cú pháp:

for(Biến khởi tạo; Điều kiện; Tăng hoặc giảm biến khởi tạo){

Thực thi hành động;

}

ví dụ

 

 Tin tức liên quan:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Khóa học thiết kế web với Drupal

Khóa học thiết kế web trên ngôn ngữ PHP và Mysql

Khóa học thiết kế web cho người không chuyên