Cấu trúc template WordPress

Một trang hiển thị trên giao diện người dùng của WordPress được cấu thành từ nhiều thành phần (file) khác nhau. Những thành phần này có thể được dùng xuyên suốt trong các trang của WordPress hoặc chỉ dùng trong các điều kiện cụ thể.

Khi người dùng mở một trang trên website, WordPress sẽ thực hiện các truy vấn xác định xem trang được mở thuộc loại nào (Ví dụ: Trang chủ, Trang tìm kiếm, Trang danh mục, …). Sau đó, WordPress sẽ dò theo hệ thống phân cấp của giao diện (template hierarchy) và xác định mẫu đầu tiên phù hợp và gọi nó lên.


Template Hierarchy

Chi tiết

Các phần sau đây là thứ tự các file được gọi bởi WordPress cho từng trường hợp cụ thể:

Home Page Display

home_page_hierarchy

Các file được gọi theo thứ tự sau:

 1. home.php
 2. index.php

Nghĩa là nếu WordPress không thấy file home.php sẽ gọi file index.php.

Front Page Display

front_page_display_hierarchy

Khi vào trang chủ, muốn hiển thị 1 page hay 1 post cụ thể bạn có thể vào Setting -> Reading để chỉnh sửa. Trong trường hợp này, các file sẽ được gọi theo thứ tự sau:

 1. font-page.php
 2. Page (nếu page templage được để là Default Template thì file được gọi là page.php)
 3. Posts

Single Post Display

single_post_page_hierarchy

 1. single-{post_type}.php (Ví dụ: post_type là product thì file được gọi là single-product.php)
 2. single.php (Nếu post_type là post và không có file thì file được gọi là single-post.php)
 3. index.php

Page Display

page_display_hierarchy

 1. Custom template file (Page Templage được gán cho trang)
 2. page-{slug}.php (Ví dụ: Trang ‘Liên hệ’ có slug là ‘lien-he’ thì file được gọi là page-lien-he.php)
 3. page-{id}.php (Ví dụ: Trang ‘Giới thiệu’ có id là 6 thì file được gọi là page-6.php)
 4. page.php
 5. index.php

Category Display

category_display_hierarchy

 1. category-{slug}.php (Ví dụ: Category có slug là ‘tin-tuc’ thì file được gọi là category-tin-tuc.php)
 2. category-{id}.php (Category có id là 6 thì file được gọi là category-6.php)
 3. category.php
 4. archive.php
 5. index.php

Tag Display

tag_display_hierarchy

 1. tag-{slug}.php
 2. tag-{id}.php
 3. tag.php
 4. archive.php
 5. index.php

Custom Taxonomy Display

custom_taxonomies_display_hierarchy

 1. taxonomy-{taxonomy}-{term}.php (Ví dụ: Taxonomy là ‘books’ và term (tương tự như slug của category) là ‘sach1′ thì file được gọi là taxonomy-books-sach1.php)
 2. taxonomy-{taxonomy}.php (Ví dụ: Taxonomy là ‘books’  thì file được gọi là taxonomy-books.php)
 3. taxonomy.php
 4. archive.php
 5. index.php

Custom Post Type Display

custom_post_types_display_hierarchy

 1. archive-{post-type}.php (Ví dụ:  post type là ‘product’ thì file được gọi là archive-product.php)
 2. archive.php
 3. index.php

Author Display

author_display_hierarchy

 1. author-{nicename}.php (Ví dụ: Author có nicename là ‘dangsd’ thì file được gọi là author-dangsd.php)
 2. author-{id}.php (Ví dụ: Author có id là 6 thì file được gọi là author-6.php)
 3. author.php
 4. archive.php
 5. index.php

Date Display

date_display_hierarchy

 1. date.php
 2. archive.php
 3. index.php

Search Result Display

search_result_hierarchy

 1. search.php
 2. index.php

404 Display

404_display_hierarchy

 1. 404.php
 2. index.php

Attachment Display

attachment_display_hierarchy

 1. MINE-type.php (Ví dụ: image.php, video.php, audio.php)
 2. attachment.php
 3. single-attachment.php
 4. single.php
 5. index.php

 

Template File WP

 

Tin tức liên quan:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Khóa học thiết kế web với Drupal