Hướng dẫn cấu hình tối ưu wpconfig.php trong wordpress

Mục đích tối ưu file WP-config.php để tăng tốc độ wordpress 

 

1.Cấu hình Post Revisions, Auto Save

Post Revisions cũng là bài viết được lưu trong bảng “wp_posts” của database, tuy nhiên nó chỉ thể hiện trong trang quản lý bài viết của /wp-admin/ mà không hiển thị ra trang ngoài.

Mỗi khi bạn soạn thảo bài viết trên WordPress thì WordPress sẽ tự động lưu lại các phiên bản của bài viết đó để bạn so sánh các thay đổi nội dung so với trước kia.

Điều này có thể cần thiết đối với nhu cầu của 1 số người, tuy nhiên nếu bạn không cấu hình Post Revisions cho WordPress thì sẽ có vô số bản nháp không cần thiết khi số lượng bài viết của bạn ngày càng nhiều, điều này sẽ có thể làm chậm website của bạn do việc xử lý database ngày càng nhiều.

Để khắc phục điều này, bạn có thể thêm các dòng sau

1
define ('WP_POST_REVISIONS', 6); /* Giới hạn mỗi bài viết chỉ có tối đa 6 Post Revisions */
1
define ('WP_POST_REVISIONS', false); /* Vô hiệu Post Revisions */

Theo mặc định thì khoảng 60 giây thì WordPress sẽ tự động tạo một phiên bản Post Revisions khi bạn đang soạn thảo bài viết, nếu bạn muốn tăng khoảng thời gian này lên thì có thể thêm vào dòng sau :

1
define ('AUTOSAVE_INTERVAL', 300); /* Cứ mỗi 300 giây thì tạo Post Revisions, mặc định của WordPress là 60 giây */

Cấu hình dọn dẹp Trash (thùng rác)

Khi bạn xoá post, page,… thì WordPress sẽ không xoá ngay mà tạm thời di chuyển chúng vào Trash để bạn có thể khôi phục lại nếu muốn. Theo mặc định thì WordPress sẽ xoá tất cả các đối tượng nằm trong Trash nếu sau 30 ngày bạn không khôi phục nó (tính từ lúc di chuyển đối tượng vào Trash). Nếu bạn muốn thay đổi thời gian mặc định này, bạn có thể thêm dòng sau

1
define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 7); /* Xoá tất cả các đối tượng trong Trash có thời gian lớn hơn 7 ngày */
1
define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 0); /* Vô hiệu Trash.Có nghĩa là khi bạn xoá đối tượng thì WordPress sẽ không lưu trữ trong Trash nữa mà xoá luôn, và bạn không thể khôi phục lại dữ liệu được nữa. */

Tăng giới hạn bộ nhớ PHP cho WordPress

Theo mặc định thì WordPress sẽ thiết lập giới hạn bộ nhớ (RAM Memory) là 32 MB (Megabytes). Nếu nhà cung cấp Host bạn đang sử dụng cho phép bạn sử dụng nhiều hơn 32 MB RAM thì hãy thêm dòng sau

1
define ('WP_MEMORY_LIMIT', '128M'); /* Tăng giới hạn bộ nhớ cho WordPress lên 128 Megabytes */

Tin tức khác:

Học thiết kế web với php

Đào tạo thiết kế web tại Hà Nội