Hướng dẫn sử dụng thuộc tính derection

Hướng dẫn sử dụng thuộc tính derection - tài liệu css

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
direction ltr direction: ltr; Hướng văn bản từ trái sang phải, đây là mặc định của direction.
rtl direction: rtl; Hướng văn bản từ phải sang trái.
inherit direction: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="directionLtr">HỌC WEB CHUẨN</p>
<p class="directionRtl">HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p.directionLtr {
    direction: ltr;
}

p.directionRtl {
    direction: rtl;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

HỌC WEB CHUẨN

Học thiết kế web php

học lập trình web tại Hà Nội