Hướng dẫn tạo widget trong wordpress

Widget là gì? nó là một khối block có chứa nội dung và được đặt vào một khu vực nào đó khu vực này được gọi là Widget Area hoặc Sidebar.

Vậy làm thế nào để tạo được Widget?

Trước tiên, bạn mở file functions.php lên, sau đó chạy hàm sau:

function medex__widgets_init() {
    register_sidebar( array(
        'name' => 'Sidebar',
        'id' => 'sidebar',
        'description' => 'Quảng cáo bên sidebar (300 x 300)',
        'before_widget' => '<div class="innersidebar">',
        'after_widget' => '</div>',
        'before_title' => '<h3>',
        'after_title' => '</h3>'
    ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'medex__widgets_init' );

Trong đó có các thông số như sau:

  • Name: Tên của Sidebar, sẽ được hiển thị đầu tiên để gợi ý cho người dùng
  • ID: Cần phải độc nhất, dùng để gọi trên vùng Widget trong giao diện
  • Description: Mô tả thêm cho Name
  • Before_widget: Thẻ div hoặc bất cứ thứ gì để bọc bên ngoài vùng Widget
  • After_widget: Bọc ngoài vùng Widget nhưng thường là đóng thẻ của before_widget !
  • Before_title: Thường quy định thẻ heading cho mỗi vùng Widget
  • After_title: Thường là đóng thẻ của Before_title

Ta sẽ được một vùng Widget trong GIAO DIỆN > WIDGET như sau:

Vùng Widget vừa tạo xong đã xuất hiện trong admin để sẵn sàng cấu hình

Vùng Widget vừa tạo xong đã xuất hiện trong admin để sẵn sàng cấu hình

Tiếp theo, nó chưa xuất hiện đâu, các bạn mở file sidebar.php trong gói giao diện lên, gọi chúng bằng hàm dynamic_sidebar('ID') như sau:

<div id="sidebar">
<?php dynamic_sidebar('sidebar') ?>
</div>

Vậy là chúng sẽ hiển thị widget có ID là sidebar đã được khai báo từ trước, giờ thì thử assign bất kỳ cái widget nào có sẵn trong admin, kéo thả chúng vào vùng sidebar 

 

Tin tức liên quan:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Khóa học thiết kế web với Drupal