Tài liệu PHP Bài 3: Toán tử trong PHP

I TOÁN TỬ GÁN

1 Khái niệm

Toán tử gán gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.

2 Cách thức làm việc

 Một ví dụ về làm việc với toán tử gán trong PHP

II TOÁN TỬ SỐ HỌC

1Khái niệm

Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%) được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán

2 Cách thức làm việc

Xem qua bảng dưới để hiểu hơn về các toán tử số học cũng như cách thức làm việc của chúng trong PHP

 

toán tử gán trong php

 

III.TOÁN TỬ SO SÁNH

1 Khái niệm

Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng

2 Cách thức làm việc

 Các toán tử so sánh, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp

 Xem qua bảng dưới để hiểu hơn về ý nghĩa cũng như cách thức làm việc của các toán tử so sánh trong PHP

 

toán tử so sánh trong css

 

 

biểu thức số học trong php

IV . TOÁN TỬ LOGIC

1. Khái niệm

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean

2. Cách thức làm việc

Các toán tử logic, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp

Ta có bảng các toán tử như sau:

 biểu thức toán tử so sánh

V . TOÁN TỬ KẾT HỢP

1. Khái niệm

Khi tạo mã PHP, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp                    

2.  Cách thức làm việc

Để hểu rõ hơn vấn đề này chúng ta hãy xem bảng các toán tử cũng như cách sử dụng chúng trong PHP

 

toán tử kết hợp trong php

VÍ DỤ:

ví dụ in ra

 

 Tin tức liên quan:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Khóa học thiết kế web với Drupal

Khóa học thiết kế web trên ngôn ngữ PHP và Mysql

Khóa học thiết kế web cho người không chuyên