Hướng dẫn sử dụng kloxo phần 2

Bảo vệ thư mục-Protected Directories

Để thiết Protected Directories ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Web:lighttpd" -> Click "Protected Diredtories"

 

Huong dan hoc kloxo

 

Bước 2 : Nhập user chứng thực và thư mục cần bảo vệ -> Click "Add" hoàn tất

Hướng dẫn sử dụng kloxo

 

Block IP truy cập
Để Block Ip truy cập ta thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Web : lighttpd" -> Click "Block Ip"
Hướng dẫn sử dụng kloxo
 

Bước 2 : Add địa chỉ ip cần block vào bảng -> Click "Update" hoàntất

 

Cấu hình Mail Forward và Mail Alias

Để thiết lập Mail Forward và Mail Alias  ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Mail:qmail" -> Click "Mail Forward Aliaser"

hướng dẫn sử dụng hosting

 

  Bước 2 : Chọn "AddForward"

Hướng dẫn sử dụng kloxo phần 2

 

Nhập địa chỉ mail cần forward và địa chỉ sẽ forward tới -> Click "Add" hoàn tất

Hướng dẫn sử dụng kloxo