Khái niệm gọi lại hàm trong PHP

Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, php hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể tùy biến ở mọi trang. Mà không cần phải khởi tạo hay viết lại mã lệnh như HTML thuần.

1- Hàm tự định nghĩa:

Cú pháp:

function functiono_name()

{

//Lệnh thực thi

}

Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái và dấu gạch dưới.

 

Ví dụ:

<?php

function name()

{

$name= array(“Kenny”, “Jiro”, “Calvin”, “Gillian”);

foreach ($name as $test)

{ echo “$test<br>”; }

}

name();

?>

2- Hàm tự định nghĩa với các tham số:

Cú pháp:

function function_name($gt1,$gt2)

{

//Hành động

}

 

Ví dụ:

<?php

function indulieu($text)

{

echo “$text<br>”;

}

indulieu(“welcome”);

indulieu(“who are you ?”);

?>

3- Hàm tự định nghĩa với giá trị trả về:

Cú pháp:

function function_name(Có hoặc không có đối số)

{

//Thuc thi

return giatri;

}

 

Ví dụ:

<?php

function tinhtong($a,$b)

{

$total=$a+$b;

return $total;

}

echo tinhtong(19,31)

?>

4-Gọi lại hàm trong PHP:

PHP cung cấp nhiều hàm cho phép triệu gọi lại file. Như hàm include(“URL đến file”), require(“URL Đến file”).

Ngoài hai cú pháp trên còn có include_once(), require_once(). Hai hàm này cũng có trách nhiệm gọi lại hàm. Những chúng sẽ chỉ gọi lại duy nhất 1 lần mà thôi.

 

Ví dụ:

Tạo file top.html với nội dung:

 

<html><head><title>Welcome to you</title></head>

<body>

<table border=1 width=700>

<tr><td colspan=5 align=center>Banner</td></tr>

<tr>

<td align=center> Home </td>

<td align=center> News </td>

<td align=center> Music </td>

<td align=center> Download</td>

<td align=center> Contact</td></tr>

Tạo file body.html với nội dung:

 

<tr><td colspan=5 align=center>

Noi dung website

</td>

</tr>

Tạo file bottom.html với nội dung:

 

<tr>

<td colspan=5 align=center> Copyright@ abc.com</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Tạo trang index.php với nội dung:

 

<?php

include(“top.html”);

include(“body.html”);

include(“bottom.html”);

?>

 

Tin tức khác:

Đào tạo làm web tại Hà Nội

Học lập trình web