Tạo mục lục tự động trong drupal 7

Bước 1 : Tạo chuyên mục (Term) trong Taxonomy

- Tạo Vocabulary

- Tạo Term trong Vocabulary

Bước 2 : Thêm Field trong Content Type (ví dụ chúng ta đã tạo Content Type là Bài viết)

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Chọn manage fields

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Nhập tên chuyên mục cho Content Type
Cột Field Type của Content Type chọn Term reference
Cột Widget chọn kiểu để lựa chọn khi muốn thêm chuyên mục trong bài viết. Như trong hình sẽ chọn ô thả xuống.
Ở cửa sổ tiếp theo chọn Save field settings

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Tiếp tục chọn Save settings

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Bước 3 : Thêm bài viết và giờ bạn có thể chọn mục lục.

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7