Tìm hiểu thuộc tính clip trong css

Thuộc tính clip trong css - tài liệu css

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
clip auto clip: auto; Xác định clip auto, đây là mặc định của clip
rect(top, right, bottom, left) clip: rect(10px, 30px, 100px, 0); Xác định đoạn cho thành phần.
inherit clip: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" /></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có Thuộc tính clip trong css:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p img {
    position: absolute;
    clip: rect(48px, 126px, 80px, 5px);
}

Hiển thị trình duyệt khi có Thuộc tính clip trong css:

HỌC WEB CHUẨN

Tài liệu tham khảo khác:

 - tai lieu html

 - tai lieu php

 - tai lieu drupal

 - tai lieu wordpress

 - tai lieu photoshop

 - tai lieu corel draw

 - tai lieu illustrator

 - tai lieu seo

 

tag: Thuộc tính clip trong css, tìm hiểu các thuộc tính css