Tìm hiểu về thuộc tính caption-side

Tìm hiểu về thuộc tính caption - side  Tài liệu CSS

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
caption-side top caption-side: top; Caption có vị trí bên trên table.
bottom caption-side: bottom; Caption có vị trí bên dưới table.
inherit caption-side: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<caption>Caption của table</caption>
<tr>
<th>Thu hai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td>5000d</td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS (mặc định của caption-side là top):

Caption của table
Thu hai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

CSS viết:

caption {
    caption-side: bottom;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Caption của table
Thu hai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

Tài liệu tham khảo khác:

 - tai lieu html

 - tai lieu php

 - tai lieu drupal

 - tai lieu wordpress

 - tai lieu photoshop

 - tai lieu corel draw

 - tai lieu illustrator

 - tai lieu seo