Tìm hiểu về thuộc tính color trong css

Tìm hiểu về thuộc tính color trong css - tài liệu css

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
color mã màu
tên màu
Giá trị rgb
color: #ff0000;
color: red
color: rgb(255,0,0);
Xác định màu sắc cho text.
inherit clip: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Tài liệu tham khảo khác:

 - tai lieu html

 - tai lieu php

 - tai lieu drupal

 - tai lieu wordpress

 - tai lieu photoshop

 - tai lieu corel draw

 - tai lieu illustrator

 - tai lieu seo