Khung hạn mức thưởng, phạt dành cho nhân viên VITADU

5/5 - (65 bình chọn)

HẠN MỨC THƯỞNG PHẠT

logo

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC VIỆT TÂM ĐỨC

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        *************

HẠN MỨC THƯỞNG PHẠT

V/v : Thưởng,phạt tập thể/phòng ban/cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC VIỆT TÂM ĐỨC

-Căn cứ Bộ luật lao động;

-Để động viên khuyến khích cũng như kiểm điểm CBNV toàn công ty;

-Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự./.

I.KHEN THƯỞNG

STT NỘI DUNG TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG HẠN MỨC(VNĐ)
1 Thưởng lễ tết Tết dương lịch+quốc tế lao động 200.000
2 Thưởng cá nhân tháng Nhân viên(GV)có ý tưởng và CSKH (HV) tốt 100.000
3 Thưởng cá nhân theo năm Khi cá nhân đó đạt từ 6 lần thưởng cá nhân tháng 2.000.000
4 Thưởng vượt bậc Khi cá nhân có bước phát triển và đóng góp mang lại lới ích cho công ty 500.000
5 Hỗ trợ công ty dành cho nhân viên(GV) Hiếu hỷ,sinh nhật 500.000
Ốm đau,đi viện 300.000

 

II.KỶ LUẬT

STT NỘI DUNG TIÊU CHÍ KỶ LUẬT HẠN MỨC(VNĐ)
1 Đi làm muộn Đi muộn quá 4 lần/tháng 200.000
2 Không tương tác trong công việc Khi thông báo của chủ tọa kết thúc trong vòng ½ ngày 50.000
3 Không hoàn thành nhiệm vụ được giao Không hoàn thành công việc do cấp trên giao phó 100.000-1.000.000

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

(Chữ ký)

BAN GIÁM ĐỐC

(Chữ ký , dấu (nếu có))